top of page

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות
גרינטק שרותי אאוטסורסינג וניהול פרוייקטים בע"מ, להלן " CVview ", מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, באפליקציה ו/או בשירותים (להלן: "השירותים"). להלן מדיניות הפרטיות הנהוגה בהקשר לשירותים והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה תשתמש במידע שימסר על ידי המשתמשים בשירותים.
תנאי המדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן גם לנשים.
כללי
בעת שימושך בשירותים נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, מס' טלפון, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לשירותים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP address) שממנה פנית ועוד.
רישום לשירותים
בעת הרישום לשירותים CVview תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים. CVview תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר כי ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל CVview לספק את השירותים.
מאגר המידע
הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של CVview . מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת:
לאפשר לך להשתמש בשירותים, וככל שהמשתמש הוא ארגון או תאגיד אזי גם לצורך בקרה ואימות נתונים של הארגון או התאגיד; לשפר ולהעשיר את השירותים, ובכלל זה ליצור שירותים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים. המידע שישמש אתCVview לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית; לאפשר פרסום מידע ותכנים המתאימים לך באופן אישי וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לך לתחומי ההתעניינות שלך;
CVview תהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי, לרבות אודות שירותים אחרים, בין מידע ש- CVview תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה לשירותים או בכל שלב אחר. תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. CVview  לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר;
לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט – SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה; לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; לשם תפעולם התקין של השירותים ופיתוחם. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מעת לעת; לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של CVview .
מסירת מידע לצד שלישי
CVview לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:
ככל שנדרש על מנת לאספקת השירותים, ניהול פעילות התוכן הרלוונטי ושמירת הקשר עמך;
במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין CVview  שתחייב חשיפת פרטיך;
אם תבצע או תנסה לבצע פעולות שבניגוד לדין, לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות או פעולות שנחזות להיות כאלה;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה ל-  CVview למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מקרה ש- CVview  תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו;
אם  CVview תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות השירותים לצד שלישי כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירותים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.
בכל מקרה לא תעביר CVview  מידע רגיש (כרטיסי אשראי) לצד שלישי
Cookies
השירותים של CVview משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת    Cookiesעלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים. כמו כן, הינך יכול למחוק את קבצי ה- Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהשירותים יותאמו להעדפותיך.
פרסומות של צדדים שלישיים
CVview  עשויה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות המופיעות בעת השימוש בשירותים. המודעות שבהן אתה צופה בעת השימוש בשירותים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ולא ממחשביה של CVview . כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות  Cookiesבמחשבך. ה-  Cookiesמאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. כמו כן ייתכן ותתבקש, לבחירתך, למסור פרטים אישיים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies או בכל מידע אחר שיימסר או ייאסף במסגרת זו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של CVview ולכן מוצע כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותן חברות.
אבטחת מידע
CVview  מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. דף התשלום מאובטח ע"פ תקן  PCIבעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
שינויים במדיניות הפרטיות
CVview רשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. עלייך לעיין במדיניות הפרטיות באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים במדיניות הפרטיות בדף זה. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף בעת פרסומם. אם אינך מסכים לשינויים במדיניות הפרטיות עליך להפסיק להשתמש בשירותים. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי מדיניות הפרטיות מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות החדשה.

bottom of page